Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 2 im. A. hr. Cieszkowskiego
Szukaj w tym dziale:

Organizacja Szkoły Podstawowej

  1. Szkoła jest placówką feryjną.
  2. Nauka w szkole prowadzona jest w cyklu 9-letnim łącznie z etapem wychowania przedszkolnego Zasady organizacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu określa arkusz organizacyjny corocznie zatwierdzany przez Organ Prowadzący Miasto Luboń i Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
  3. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły, liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
  4. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
  5. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły  jest oddział. W danym oddziale uczniowie uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.
  6. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna oraz stołówka.