Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 2 im. A. hr. Cieszkowskiego
Szukaj w tym dziale:

Organami Szkoły Podstawowej nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego w Luboniu są:

  1. Dyrektor szkoły
  2. Rada Pedagogiczna
  3. Rada Rodziców
  4. Samorząd Uczniowski

Wymienione organy działają na podstawie własnych regulaminów, które nie mogą być sprzeczne z obowiązującym prawem i postanowieniami statutu

Dyrektor szkoły kieruje szkołą, jest przedstawicielem na zewnątrz, przełożonych służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. Sprawuje opiekę nad dziećmi uczącymi się w szkole.

Wicedyrektor szkoły - powierzenie nauczycielowi funkcji i odwołanie z niej dokonuje dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców. Wicedyrektor szkoły pełni przydzielone mu czynności w imieniu dyrektora i działa w ramach udzielonych mu uprawnień.

Rada Pedagogiczna - jest wewnętrznym organem kolegialnym Szkoły powołanym do rozpatrywania spraw związanych z całokształtem jego statutowej działalności, zwłaszcza zaś związanych z nauczaniem, wychowaniem i działalnością opiekuńczą.

Szczegółowe kompetencje Rady Pedagogicznej oraz sposób podejmowania przez nią uchwał zawiera ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty oraz Regulamin pracy Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Luboniu.

Zadania i kompetencje Rady Pedagogicznej określone są w § 31 STATUTU

 

1.   Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły, powołanym do realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki, którego szczegółowe zadania określa ustawa. Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole oraz Dyrektor Szkoły.

2.   Zebrania Rady odbywają się cztery razy w roku: przed rozpoczęciem zajęć w danym roku, po ich zakończeniu oraz w celu klasyfikacji i promocji.

3.   Stałymi zebraniami rady pedagogicznej są:

1)  Zebrania organizowane przed rozpoczęciem zajęć;

2)  Zebranie organizowane w I półroczu związane z klasyfikowaniem uczniów i sprawozdaniem z nadzoru za I półrocza roku szkolnego;

3)  Zebranie organizowane w II półroczu związane z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów;

4)  Zebranie organizowane w II półroczu związane z analizą i podsumowaniem działalności wdanym roku szkolnym.

4.   Dyrektor Szkoły jako przewodniczący Rady Pedagogicznej ma prawo zwołać inne obowiązkowe zebrania np. szkoleniowe.

5.   Zebrania nadzwyczajne odbywają się na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego, rady szkoły, 1/3 członków Rady Pedagogicznej oraz z inicjatywy przewodniczącego.

5a. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

6.   Zebrania Rady są protokołowane, a nauczyciele zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej w sprawach, które mogą naruszyć dobro osób trzecich (uczniów, rodziców, nauczycieli i in.).

6a. W uzasadnionych przypadkach zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowanie zdalnie, z wykorzystaniem metod i środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku głosowanie członków Rady Pedagogicznej może odbywać się w formie:

1) wiadomości e-mail przesłanej przez nauczyciela z wykorzystaniem skrzynki elektronicznej służbowej wskazanej przez nauczyciela;

2) głosowania przez podniesie ręki w trakcie posiedzeń Rady Pedagogicznej organizowanych w formie videokonferencji.

7.   Do protokołowania zebrań Rady Pedagogicznej wykorzystuje się technikę komputerową.

8.   Protokoły z zebrań Rady Pedagogicznej zapisane w formie elektronicznej i wydrukowane, przechowywane są w koszulkach, w segregatorze pod opieką Dyrektora Szkoły. Na wstępie umieszcza się Rejestr protokołów zebrań Rady Pedagogicznej zawierający: datę konferencji, temat konferencji, ilość stron protokołu, ilość stron załączników, numery stron w protokole (od – do), nazwisko osoby sporządzającej protokół.

9.   Protokoły z jednego roku szkolnego tworzą księgę protokołów, którą po oprawieniu opatruje się klauzulą „Księga protokołów zebrań Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego w Luboniu odbytych w roku szkolnym ..../..... Księga zawiera ... stron”. Do niej załącza się zapis elektroniczny protokołów na płycie CD z takim samym tytułem.

10.    Księgę protokołów przechowuje się w kancelarii szkoły i udostępnia się nauczycielom oraz upoważnionym osobom zatrudnionym w organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą.

11.    Z głosem doradczym w obradach Rady Pedagogicznej mogą brać udział inne osoby zapraszane przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

12.    Do kompetencji stanowiący Rady Pedagogicznej należy:

1)  Zatwierdzanie planów pracy szkoły;

2)  Podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3)  Podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;

4)  Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;

5)  Podejmowanie uchwał w sprawie przeniesienia ucznia do innej klasy lub w wyjątkowych przypadkach, za zgodą kuratora oświaty skreślenia z listy uczniów;

6)  Podejmowanie uchwał o zmianach w Statucie;

7)  Podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, nie dotyczy uczniów objętych obowiązkiem nauki;

8)  Ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy szkoły.

12a. Jeżeli rada pedagogiczna nie podejmie uchwały, o której mowa w ust. 12 pkt 2 o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga dyrektor szkoły. W przypadku gdy dyrektor szkoły nie podejmie rozstrzygnięcia, o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.

12b.     Dokumentację dotyczącą klasyfikacji i promocji uczniów oraz ukończenia przez nich szkoły, podpisuje odpowiednio dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.

13.    Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)  Organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

2)  Projekt planu finansowego szkoły, składanego przez Dyrektora;

3)  Wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród, wyróżnień;

4)  Propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

5)  (uchylony)

14.    W celu skutecznego opiniowania przez Radę Pedagogiczną problemów szkoły i umożliwiania wpływania na wybór decyzji powołuje się Prezydium Rady Pedagogicznej (zespół kierowniczy) w składzie: Wicedyrektor Szkoły, od trzech do dziesięciu przedstawicieli rady pedagogicznej.

15.    Zasady działania Prezydium określa Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego.

16.    Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego.

17.    Szczegółowe zasady pracy Rady Pedagogicznej reguluje regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego w Luboniu.

18.    Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

19.    Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane w sprawach związanych z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w szkole lub w sprawach związanych z opiniowaniem kandydatów na takie stanowiska podejmowane są w głosowaniu tajnym.

20.    Nie przeprowadza się głosowań tajnych podczas posiedzeń zdalnych zorganizowanych za pomocą przyjętych środków komunikacji elektronicznej.

 

Zadania i kompetencje Rada Rodziców określone są w  STATUCIE  § 32.

1.   Rada Rodziców jest społecznym organem Szkoły, który reprezentuje ogół rodziców uczniów.

2.   W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

3.   Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym.

4.   W wyborach, o których mowa w ust. 2 i 3 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

5.   Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego Szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły.

6.   Rada Rodziców udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu.

7.   Rada Rodziców działa na rzecz stałej poprawy bazy materialnej Szkoły.

8.   W celu wspierania działalności statutowej Szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze
z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców.

9.   Rada Rodziców uchwala regulamin (nie może on być sprzeczny ze Statutem Szkoły) swojej działalności, w którym określa w szczególności:

1)  Wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

2)  Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych i przedstawicieli rad oddziałowych do Rady Rodziców.

10.    Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) Uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu wychowawczo-profilaktycznego;

2) (uchylony)

3) Opiniowanie programu i harmonogramu efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły;

4) Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły;

5) Współdecydowanie o formach pomocy uczniom oraz ich wypoczynku;

6) Współuczestniczenie w opracowaniu programu wychowawczego Szkoły;

7) Delegowanie dwóch przedstawicieli do składu komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły;

8) Wyrażanie na wniosek Dyrektora Szkoły pisemnej opinii o pracy nauczyciela odbywającego staż na kolejny stopień awansu zawodowego.

11. W zebraniach rady rodziców może uczestniczyć pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna w celu omówienia zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów, z zachowaniem w tajemnicy informacji o stanie zdrowia uczniów.

 

 Zadania i kompetencje Samorządu Uczniowskiego  określone są w  STATUCIE  § 33.

1.   W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „samorządem” lub „SU”.

2.   Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

3.   Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

4.   Organami samorządu są:

1)  Zarząd SU, wybrany spośród uczniów klas 5-8;

2)  Gabinet Cieni, wybierany spośród uczniów klas 5-8;

3)  Rada SU składająca się z przewodniczących wszystkich klas.

5.   Zasady wybierania i działania organów samorządu określa Regulamin działania Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

6.   Kadencja organów SU trwa 1 rok.

7.   Zarząd SU jako reprezentant społeczności uczniowskiej przedstawia dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1)  Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

2)  Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3)  Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4)  Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej;

5)  Prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;

6)  Prawo wybrania, spośród nauczycieli, nauczyciela pełniącego rolę opiekuna SU;

7)  Prawo do podejmowania działań z zakresu wolontariatu oraz wyłonienia ze swojego składu rady wolontariatu.

8.   Zadania Zarządu SU:

1)  Zarząd SU organizuje pracę samorządu, reprezentuje go przed nauczycielami i dyrekcją szkoły;

2)  Dba o dobre imię szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji;

3)  Angażuje uczniów do pracy na rzecz szkoły i środowiska;

4)  Organizuje różnego rodzaju akcje charytatywne na terenie szkoły;

5)  Organizuje działalność kulturalną, sportową i oświatową w zależności od potrzeb i zgodnie z możliwościami;

6)  Zgłasza uczniów do wyróżnień, nagród, a także kar.

9.   Zarząd SU działa pod opieką nauczycieli – opiekunów SU. Kontaktuje się z dyrekcją oraz innymi organami Szkoły przez tych nauczycieli.

10.    Zarząd może zapraszać przedstawicieli organów szkoły na swoje zebrania i uczestniczyć na zaproszenie w obradach innych organów.

Sytuacje konfliktowe, tj. przypadki nierespektowania ustawowych i statutowych uprawnień Samorządu Uczniowskiego przez inne organy Szkoły, rozstrzyga się na zebraniach zwoływanych specjalnie w tym celu z udziałem stron konfliktu oraz Dyrektora Szkoły