Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 2 im. A. hr. Cieszkowskiego
Szukaj w tym dziale:

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

1.    Księga ewidencji dzieci.
2.    Księga uczniów.
3.    Księgi arkuszy ocen.
4.    Arkusze ocen.
5.    Dzienniki lekcyjne.
6.    Dzienniki zajęć pozalekcyjnych.
7.    Księga zastępstw.
8.    Rejestr wydanych legitymacji szkolnych.
9.    Dziennik korespondencji.
10.  Księga zarządzeń.
11.  Ewidencja zwolnień z wychowania fizycznego.
12.  Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły.
13.  Księga inwentarzowa.
14.  Akta osobowe.
15.  Rejestr zaświadczeń i aktów nadania stopnia awans zawodowego.
16.  Ewidencje i rejestry określone w Kodeksie pracy oraz Karcie Nauczyciela.
Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub duplikat danego dokumentu powinna złożyć podanie w sekretariacie szkoły.