Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 2 im. A. hr. Cieszkowskiego
Szukaj w tym dziale:

mgr Agnieszka Górna

e-mail: agnieszka.gorna@sp2lubon.eu

 

 1. Stanowisko Dyrektora Szkoły powierza na zasadach określonych w Ustawie prawo oświatowe organ prowadzący.
 2. Dyrektor Szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli
  i pracowników niebędących nauczycielami.
 3. Dyrektor Szkoły w szczególności:
 1. Kieruje bieżącą działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz, w tym wydaje decyzje
  i zarządzenia;
 2. Przygotowuje arkusz organizacyjny dotyczący szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki na dany rok szkolny, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania zgodnego z rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania – do 21 kwietnia każdego roku;
 3. Sprawuje nadzór pedagogiczny, w ramach którego:

a)  kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły, przebieg procesów kształcenia i wychowania w szkole, efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły,

b) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:

- diagnozę pracy szkoły,

- planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego,

- prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad,

 1. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne;
 2. W uzasadnionych przypadkach wnioskuje do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły;
 3. Dokonuje oceny pracy nauczycieli;
 4. Zapewnia prawidłowy przebieg procedur zdobywania stopni awansu zawodowego, który regulują odrębne przepisy;
 5. (uchylony);
 6. Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
 7. Przedstawia Radzie Pedagogicznej ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły;
 8. Realizuje uchwały Rady Rodziców lub Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
 9. Wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa;
 10. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe ich wykorzystanie;
 11. Prowadzi sprawy związane z realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku przygotowania przedszkolnego;
 12. Zatwierdza przydziały czynności nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami;
 13. Prowadzi sprawy kadrowe wynikające ze stosunku pracy nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami:
 1. Zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami,
 2. Przyznaje nagrody lub wymierza kary porządkowe zgodnie z regulaminem pracy szkoły,
 3. Występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w sprawach odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników,
 4. Zapoznaje pracowników z zakresem obowiązków,
 5. Prowadzi dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy i akta osobowe pracownika,
 6. Ustala staż nauczycieli i poziom wykształcenia do spraw płacowych,
 7. Wydaje niezwłocznie po rozwiązaniu stosunku pracy świadectwo pracy,
 8. Ułatwia pracownikowi podnoszenie kwalifikacji zawodowych zgodnie z polityką
  i zapotrzebowaniem kadrowym,
 9. Kieruje nauczycieli i innych pracowników na przepisowe badania okresowe i profilaktyczne,
 10. współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
 1. Organizuje pracę w sposób zapewniający wykorzystanie czasu pracy;
 2. Zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy, odpowiada za realizowanie BHP na terenie Szkoły;
 3. Wpływa na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego;
 4. Wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające zgodność przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;
 5. (uchylony)
 6. Stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły;
 7. Odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
 8. Może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. Nie dotyczy to ucznia objętego obowiązkiem szkolnym, w uzasadnionych przypadkach uczeń ten na wniosek dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły;
 9. W terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez wizytatora) jest obowiązany powiadomić:

a) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń,

b) organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji;

26) Współpracuje z osobami lub instytucjami sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, oraz rodzicami w przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych lub higienicznych, w oparciu o procedury organizacyjne postępowania;

27) Organizuje dodatkowe zajęcia edukacyjne za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców;

28) Opracowuje arkusz organizacji szkoły;

29) co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, oraz określa kierunki ich poprawy;

30) zapewnia uczniom w szkole miejsce na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych;

31) w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostki Dyrektor odpowiada za organizację realizacji zadań szkoły, w tym organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

3a. (uchylony)

3b. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:

1) dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły;

2) realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady szkoły, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę;

3) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków;

4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;

5) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;

6) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

 1. W przypadku nieobecności Dyrektora Szkoły zastępuje go Wicedyrektor. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może delegować uprawnienia innemu nauczycielowi.