Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 2 im. A. hr. Cieszkowskiego
Szukaj w tym dziale:

Wicedyrektor: mgr Joanna Kordzińska

e-mail: joanna.kordzinska@sp2lubon.eu

 

Wicedyrektor: mgr  inż. Małgorzta Olejniczak

e-mail: malgorzata.olejniczak@sp2lubon.eu

 

Powierzenie nauczycielowi funkcji wicedyrektora i odwołanie z niej dokonuje dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców. Wicedyrektor szkoły pełni przydzielone mu czynności w imieniu dyrektora i działa w ramach udzielonych mu uprawnień.

Zadania i kompetencje wicedyrektora: 

 1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora.
 2. Wicedyrektor odpowiada za zakres zadań przydzielonych mu przez dyrektora szkoły w zakresie:
  1. kierowania i nadzorowania pracy dydaktycznej poprzez:
   1. nadzorowanie pracy zespołu nauczycieli;
   2. nadzór nad opracowaniem harmonogramu zajęć pozalekcyjnych;
   3. nadzór nad organizacją konkursów przedmiotowych i artystycznych;
   4. nadzór nad właściwym prowadzeniem przez nauczycieli dokumentacji przebiegu nauczania i wychowania;
   5. nadzorowanie właściwej realizacji przez nauczycieli obowiązujących programów nauczania, rytmicznego oceniania uczniów;
  2. kierowania i nadzorowania pracy wychowawczej i opiekuńczej poprzez:
   1. czuwanie nad właściwym przebiegiem uroczystości i apeli na terenie szkoły;
   2. kontrolę dyżurów nauczycieli;
   3. organizowanie i kontrolowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli;
   4. nadzorowanie realizacji zadań wychowawczych wynikających z programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły;
   5. kontrolę i nadzorowanie odpowiedniego planowania wycieczek szkolnych w tym dokumentacji związanej z tymi działaniami;
  3. kierowanie polityką kadrową poprzez:
   1. zgłaszanie wniosków w sprawie wyróżniania, nagradzania, i karania pracowników szkoły;
   2. przygotowanie projektów oceny pracy podległych mu nauczycieli;
   3. udzielanie pomocy nauczycielom w wykonywaniu zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
   4. kształtowanie odpowiedniej atmosfery i dyscypliny pracy w szkole;
    wykonywania innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.
  4. Dyrektor sporządza zakres czynności, których przyjęcie potwierdza zainteresowany.